Close

Általános szerződési és felhasználói feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

1. A webáruház üzemeltetője

https://patternclean.hu internetcímen elérhető webáruházat a

Pattern Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Pattern Hungary Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-281470 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13194473-2-41

Székhely: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.

Fióktelep: 6500 Baja, Keszeg u. 17.

Üzleti tevékenység helye: 6500 Baja, Keszeg u. 17.

Telefon: +36 20 237 9336

E-mail cím: webshop@patternclean.com

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 10404601-50526784-88741005

IBAN: HU 74 1040 4601 5052 6784 8874 1005

SWIFT kód: OKHBHUHB

Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette:

XIII/14238/2020/B számon Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztály

Kamarai regisztrációs szám:

TO13194473 - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon

Telefonszám: +36 20 237 9336 – a hívás nem emelt díjas!

Elérhető hétfőtől péntekig 08.00 órától 16.00 óráig.

2.2. E-mail-ben

E-mail cím: webshop@patternclean.com

Üzenet: a webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon

belül válaszol.

3. A magyar jog kikötése

3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely)

üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás

Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a

Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó,

különös tekintettel

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye

alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés

egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394

rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Korm. rendeletre,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom

szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes

szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvényre,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre

- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló

19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési

feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai

idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok

alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely

felhasználására, a webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek

adásvételére vonatkoznak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a

webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes

természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó

szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott

szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen

szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy

korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan

időre szól.

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános

tájékoztatás

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a

megrendelést megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain

tájékozódhat.

5.2. A Szolgáltató a webáruház felületén kizárólag termékeket forgalmaz, szolgáltatás

megrendelésére nincs lehetőség.

5.3. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett

jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak

maguk után.

5.5. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles

visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem

iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll

rendelkezésre nála.

5.8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást

kap a termék áráról, az aktuális fuvarozási díjakról és a megrendelés teljesítésével

kapcsolatban felmerülő esetleges további költségekről, az esetleges fuvarozási

korlátozásokról, az átvétel módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

Amennyiben az itt felsoroltakkal kapcsolatban egyedi egyeztetés szükséges konkrét

esetben, akkor a Szolgáltató külön felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés

céljából.

5.9. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat

Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt

dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal.

Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe

alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával

menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális

állapotában mindig elérhető a webhelyen.

6. Regisztráció

6.1. A regisztráció ingyenes.

6.2. A regisztrációt a Felhasználó a webhely fejlécén található „Bejelentkezés” feliratú

gombra, majd az „E-mail cím” felirat alatti mezőbe az e-mail cím megadása után a „FIÓK

LÉTREHOZÁSA” feliratú gombra kattintást követően a megjelenő adatlap kitöltése, a

jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével,

végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell

megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a

regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli

felelősség az esetleges következmények miatt.

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való

felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a

webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

6.5. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már

teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén,

amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti,

hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti

okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti

a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása

kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés

összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak

küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon

belül – végrehajt.

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt –

személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes

adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési

tájékoztatóban olvashat.

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az

általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

7. A vételár meghatározása

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain

tájékozódhat Felhasználó.

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél

a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

7.5. Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő bruttó

fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben

7.7. A webhelyen megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató

fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép

hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

7.8. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás

ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott termék mindenki számára nagyságrendileg

nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100

Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket

hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árú termékre vonatkozóan nem jön létre

szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek

ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes

áron megrendelheti a terméket. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a

vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató.

Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét

tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött

visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a

második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes

ár egyeztetésére.

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

8.1. A termék kiválasztása

8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a

termékek lényeges tulajdonságait.

8.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján az oldalon található „KOSÁRBA” feliratú

gombra kattintással virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó.

8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva

több terméket helyezhet a kosárba.

8.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató

ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az

"Ügyfélszolgálat" cím alatt).

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak

8.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció.

8.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a fejlécen található

bevásárlókocsit ábrázoló ikonra, majd a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra

kattintva megtekintheti a kosár tartalmát. Az ikon mellett látható továbbá a megrendelni

kívánt termékek darabszáma, valamint azok teljes vételára.

8.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott

termékek darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve a

lomtárat ábrázoló ikonra kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket.

8.2.5. Ezt követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintást követően a

„VENDÉG RENDELÉS” felirat alatt a Felhasználónak az e-mail cím, számlázási név,

számlázási cím, telefonszám megadása szükséges. A Felhasználónak lehetősége van a

„FIÓK LÉTREHOZÁSA” felirat alatt e-mail cím megadását, majd a „FIÓK

LÉTREHOZÁSA” feliratú gombra kattintást követően a megjelenő adatlap kitöltésével,

valamint a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat

bejelölésével, végül a „REGISZTRÁCIÓ” feliratú gombra kattintva regisztrálni is, valamint

a már regisztrált felhasználónak lehetősége van a „MÁR REGISZTRÁLT” felirat alatt a

megfelelő e-mail cím, valamint jelszó megadását, majd a „BEJELENTKEZÉS” feliratú

gombra kattintást követően bejelentkezni fiókjába.

FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni

vállalkozó, őstermelő, stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név, adószám és számlázási

cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig a

vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

8.2.6. Amennyiben a szállítási cím eltér a megadott számlázási címtől a Felhasználónak

lehetősége van a „Kérjük, használjon másik címet szállítási címként” felirat melletti

jelölőnégyzetre kattintással a szállítási cím megadására.

8.2.7. A Felhasználónak lehetősége van továbbá a hírlevélre történő feliratkozásra

vonatkozó szövegrész melletti jelölőnégyzetre kattintással feliratkozni a hírlevél

szolgáltatásra a weboldalon. A feliratkozás önkéntes, annak elmaradása nem akadályozza

Felhasználót a webhelyen elérhető egyéb szolgáltatások igénybevételében.

8.2.8. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintva megjelenik a Felhasználó

által rögzített számlázási, valamint szállítási cím, továbbá a Felhasználónak lehetősége

van a megfelelő mezőbe rendeléshez kapcsolódó megjegyzés írására.

8.2.9. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintva a szállítási mód

kiválasztása szükséges.

8.2.10. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintást követően a fizetési mód

kiválasztása szükséges.

8.2.11. A „Fizetési mód” menüpontban a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes

megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő szállítási vagy esetleges

egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség.

8.2.12. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő

azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

8.2.12.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés

folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

8.2.12.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a

megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A Felhasználó a regisztrációs adatait a

webhelyre belépést követően a regisztráció során megadott felhasználónevére kattintva,

majd az „INFORMÁCIÓ” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának

oldalán van lehetősége módosítani.

8.2.12.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők,

változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés

folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok

módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak

szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással, illetve a webáruház

megrendelés lépéseit mutató oldalainak tetején látható folyamatábrán megnevezett

megrendelési fázisokra kattintva van lehetőség.

8.2.13. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges

adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat

bejelölésével és a „TOVÁBB A FIZETÉSRE” feliratú gombra kattintással adhatja le

érvényesen megrendelését.

8.2.14. A Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése

fizetési kötelezettséggel jár.

8.2.15. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján

haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa on-line megrendelése során

megadott e-mail címére. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének

elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó

mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz

megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő

beérkezéssel). A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék

megvásárlására vonatkozó szerződés, ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem

számít a megrendelés elfogadásának.

8.2.16. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon közép európai idő szerint

08.00 órától 16.00 óráig történik. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon

kívül érkezik Szolgáltatóhoz, azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén –

előre fizetés esetén a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára érkezésének

időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell Szolgáltatóhoz érkezettnek

tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra.

8.2.17. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés

elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A

termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének

Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

8.2.18. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó

visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának

ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és

az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül

nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor

a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre

vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő

jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a

megrendelést.

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem

érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy

azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja

a megrendeléstől való elállási szándékáról.

9. A megrendelés utólagos korrigálása

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy

helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati

elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés

megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást

küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön

létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a

vásárlásra vonatkozó szerződés.

10. Fizetési feltételek

10.1. Lehetséges fizetési módok:

10.1.1. Banki átutalással történő előre fizetés:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési

módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a megrendelés beérkezését

visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

10.1.2. Utánvétel személyes átvétel esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, utánvétellel

történő fizetés.

Szolgáltató biztosítja a Felhasználónak a termék személyesen történő átvétel lehetőségét

a Szolgáltató fióktelepén, 6500 Baja, Keszeg u. 17. szám alatt előre egyeztetett

időpontban.

Ez esetben Felhasználó a helyszínen készpénzzel fizethet.

10.1.3. Banki átutalással történő utólagos fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó kiválaszthatja ezt a fizetési

módot. Az átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a termékhez mellékelt számla

tartalmazza. A Felhasználó köteles a számlán feltüntetett határidőn belül átutalni a

számlán szereplő összeget a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra.

10.1.4. Online bankkártyás előre fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési

szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a SimplePay biztosítja. A szolgáltatás

használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait

Felhasználó közvetlenül és kizárólag az OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1143 Budapest,

Hungária körút 17-19. (SimplePay) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában

átirányításra kerül a SimplePay oldalára. A SimplePay nem osztja meg a bankkártya

adatokat Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei

rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési

szolgáltató online felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

Ez a fizetési mód a választott kézbesítési módtól függetlenül vehető igénybe.

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó az alábbi nyilatkozatot teszi:

"Tudomásul veszem, hogy a Pattern Hungary Kft. 1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.

adatkezelő által a https://patternclean.com/shop/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi

személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére:

- név,

- e-mail cím,

- telefonszám,

- számlázási cím,

- szállítási cím."

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

10.1.5. Utánvétel kiszállítás esetén:

A megrendelés elküldésének folyamatában a Felhasználó által kiszállítással történő

kézbesítési mód esetén kiválasztott, utánvétellel történő fizetés. Felhasználó a

kézbesítéskor a futárszolgálat munkatársánál készpénzzel vagy bankkártyával fizethet.

A futárszolgálatnál történő fizetés további feltételeiről a Magyar Posta Zrt. szerződési

feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a Magyar Posta Zrt. online

felületén (lentebb részletezve).

10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében

felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14

napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes

összeget visszatéríti.

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek

11.1. Teljesítési és szállítási határidő

11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló

visszaigazolásban szereplő határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a

megrendelés során megadott szállítási címre.

11.1.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén a megrendelés beérkezésének napját

követő 1 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak, aki 1-2 munkanapon belül

kézbesíti azt.

11.1.3. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, a termék a

megrendelés beérkezésének napját követő 5-7 munkanapon belül kerül átadásra a

11

fuvarozónak, aki 1-2 munkanapon belül szállítja azt ki.

11.1.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a

megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően

haladéktalanul értesíti Felhasználót.

11.2. Fuvarozó:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: Magyar Posta Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacím: 1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +36 1 767 8282

Fax: +36 46 320 136

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webhely: https://posta.hu

gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó).

Fuvarozó a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket

Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további információkat a webhely Magyar

Posta Zrt. honlapján elérhető „Általános szerződési feltételek” dokumentum tartalmazza

(https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf).

11.3. A szállítás díja

11.3.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés

elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó.

11.4. A termék átvétele

11.4.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át

a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a Fuvarozó kézbesítésre

irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető - így meghiúsul a kézbesítés, a

Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez

esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a

megrendelt termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását

követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben –

mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

11.4.2. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok

(számla) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a

Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi Fuvarozó felé.

Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a

kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut

és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen

jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a

Fuvarozót terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó

részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot.

Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem

befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem,

azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés

időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a

teljesítést követő egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy éven belül felismert

hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

12.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltató hibásan

teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy az

üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el,

vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az üzembe helyezést a

Felhasználónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által

rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

12.1.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha az adásvételi szerződés

szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató

felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által

befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

12.2. Kellékszavatosság

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint,

fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm.

rendelet szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott

igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az

aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe

kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt

értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató

nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által

elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit

kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez

fűződő érdeke megszűnt, úgy:

- a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos

leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem

javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;

- a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos

leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással

kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

12.2.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó akkor is

jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását

igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

- a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy

elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével

kapcsolatos költségeket;

- ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az

áru szerződésszerűvé tételét;

- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés

azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

- a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből

nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott

jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén az ellenszolgáltatás

leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak

szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó által ténylegesen megkapott

áru értékének különbözetével.

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó adásvételi

szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a

megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

12.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha a hibás teljesítés az

adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és

azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei

fennállnak, a Felhasználó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében

szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is

megszüntetheti, ha a Felhasználótól nem várható el észszerűen, hogy csak a

szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

12.2.7. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén ha a Felhasználó hibás

teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót

terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

12.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó jogosult a

vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy

egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés

szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

12.2.9. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az

áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a

Szolgáltató adott okot.

12.2.10. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után

haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül

közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított

két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés

késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó

figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő

egy év.

12.2.11. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított egy

éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb

feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató

nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Felhasználó köteles

bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.2.12. A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését – az áru tulajdonságaira és

a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított – észszerű

határidőn belül kell elvégezni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani,

amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

12.2.13. A Felhasználónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a

Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A szavatossági kötelezettség teljesítésével

kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

12.2.14. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Szolgáltatónak a saját

költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés

olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának

megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra

vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru

eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az

eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

12.2.15. Ha a Felhasználó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi

szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy a

Felhasználónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett

árut, és a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Felhasználó részére az

érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését

alátámasztó igazolást átvette.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó –

választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági

igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását

vagy kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos

minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény

érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető, vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben

érvényesítheti.

12.4. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket,

továbbá önként sem vállal jótállást.

12.5. Elállási jog

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül

elállni e szerződéstől.

12.5.2. Az elállási határidő

16

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól

eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az

utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a

Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy

darabot átveszi;

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és

a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az

elállási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken

letölthető nyilatkozatmintát is:

elállási nyilatkozatminta

Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

--

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Pattern Hungary Kft.

Postacím: 6500 Baja, Keszeg u. 17.

E-mail: webshop@patternclean.com

Alulírott …………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom

elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

A termék átvételének időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

--

12.5.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő

lejárta előtt elküldi írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban

bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak

megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

12.5.5. A higiéniai csomagolással ellátott termékek esetén a termék higiéniai

csomagolásának eltávolítását követően a Felhasználó nem gyakorolhatja indokolás nélküli

elállási jogát. A higiéniai csomagoláson kívüli, további csomagolás felbontása nem

akadályozza az elállási jog gyakorlását. A higiéniai csomagolással ellátott termékeken

kívül eső termékek esetében az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott

csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához

szükséges használat.

12.5.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége

Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal

történő előzetes időpont egyeztetés után.

12.5.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik,

legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az

elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni

Felhasználó részére.

12.5.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a

Felhasználó személyére szabtak;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai

okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

12.6. Az elállás joghatásai

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó

elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a

Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék

Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket,

amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb

szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során

Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót

semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket,

vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot

kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem

nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte

előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó fizeti.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ez a

rendelkezés csak a higiéniai csomagolással ellátott termékeken kívül eső termékek

esetében értelmezhető.

13. Fórumszabályzat és moderálási alapelvek

13.1. A webhely közösségi fórumai és azok rendeltetése

A webhelyen található termékeket Felhasználó hozzászólás formájában értékelheti. Ezen

kívül a webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A

termékértékelésnek, hozzászólásnak feltétele a webhelyen történő regisztráció.

A fenti hozzászólási lehetőségek a továbbiakban a „fórum” kifejezés alatt értendők jelen

fejezet alkalmazásában. Fórum a Szolgáltató által a webhelyen működtetett és

fenntartott, írásos hozzászólások, vélemények, információk és egyéb kép, hang,

mozgókép tartalmak (a továbbiakban együtt: bejegyzések) továbbítására és cseréjére

lehetőséget biztosító szolgáltatás, melynek célja, hogy elősegítse a webhely látogatói

számára az eszmecserét és tájékoztatást. A fórumot a jelen szabályzatban foglaltak

szerint bárki használhatja. Szolgáltató nem vállal felelősséget a fórumban közzétett

hozzászólások és bejegyzések tartalmáért.

A fórum a Szolgáltató ingyenes szolgáltatása. A webhely fórumai moderáltak. Szolgáltató

nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló

jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel

nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten

mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

13.2. Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által

láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő

felhasználóneve is megismerhetővé válik, az általa hozzászólásában, bejegyzésében

közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is

beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az

ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében,

valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő,

káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más

személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat

esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy

szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá

számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas

lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában

történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem

szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy

reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet

elősegíteni.

Felhasználó bejegyzései, hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb

tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb

tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy

képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon

törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási,

politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet,

vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által

védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes

vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a

Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő

megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen

feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a

honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek,

láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is

beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez

azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos

következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

13.3. A fórumok felhasználói

Az a regisztrált Felhasználó, aki a Szolgáltató fórumainak felhasználójaként hozzászólást

eszközöl a webhelyen, vagy a hozzászólásban egyéb tartalmú bejegyzést tesz közzé,

egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen fórumszabályzatban és moderálási

alapelvekben meghatározott szabályokat és feltételeket.

Szolgáltató fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik

igénybe.

13.4. Közzététel

A webhelyen működtetett fórum nyilvános, az ott közzétett hozzászólások és bejegyzések

a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben

hozzászólására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha

az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt

indoklás nélkül törölheti.

20

Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.

Szolgáltató nyomatékosan felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai

megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában

tesz közzé.

Bárki valós személy, személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett

hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett

azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas

hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető

bejegyzés, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy

érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként

nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

13.5. Moderáció

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt.

Szolgáltató összes fóruma moderált. A moderátorok feladata, hogy biztosítsák a kulturált

információcsere lehetőségét.

Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról

tájékoztatják a felhasználókat.

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint

jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a

Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg

bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a

kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A fórumon történő jogsértő bejegyzéseket a moderátorok törölhetik, vagy kérésre törlik.

Ilyen bejegyzések lehetnek, amelyek:

- akadályozzák a fórum rendeltetésszerű használatát, illetve amelyek

- tartalma jogszabályba, vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátorok az egyes bejegyzéseket utólag nem szerkesztik, illetve részlegesen sem

törlik; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így

törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

- Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének

időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb

jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való

beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát

vagy jogos érdekét sérti.

- Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú

hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem

sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést

Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles

tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések

kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.

- Egyes Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó,

sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó

hozzászólások és egyéb bejegyzések.

- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a

szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal

kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t a webshop@patternclean.com címre.

- Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel

kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos

döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.

- A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas,

valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.

- Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon

közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban –

többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez

kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl.

informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak

törlésre.

- Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált,

folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli

hozzászólás.

- A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek

a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott

html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és

minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát

vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.

- Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi

termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet)

kommentár nélküli bemásolása.

- Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés

meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha

valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.

- Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját

magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.

- Törölt hozzászólás - részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont,

áthelyezett témák újraindítása.

- Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

Letiltás: A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a

kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók

jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet

részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy

hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti

meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok

úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve

„átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig

közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett névre hasonlító,

megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá,

ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét

vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások

törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az

azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

13.6. Szellemi tulajdon

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos

vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját

tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

13.7. Áthelyezés

A moderátorok azt a bejegyzést, melyet véleményük szerint nem a megfelelő tartalomhoz

írtak, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő tartalomhoz. Ennek eldöntését

gondos mérlegelés előzi meg a moderátorok részéről.

13.8. Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség

tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen

elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat

elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem

13.9. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen és a fórumon megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog

szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás

feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további

feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével

történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra

tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a

fórumszabályzat vagy a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg

fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést

a webshop@patternclean.com címre.

14. Felelősség kizárása

14.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A

Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

14.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett

bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a

Szolgáltatóval, illetve egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az

alkalmasságát. A termék leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást

illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót

nem terheli felelősség.

14.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett

károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató

elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai

zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel

arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus

formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő

megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében

Szolgáltatót nem terheli felelősség.

14.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül

megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a

webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott

megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges

következményekért azonban nem felel.

14.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési

adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből

adódó károkért való felelősségét kizárja.

14.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll

Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli

vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal

kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is

fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a

webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és

megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a

webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további

tájékoztató dokumentumokban érheti el.

15.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok

gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség

követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

16. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a

"Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

17. Szerződési feltételek módosítása

17.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor

előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

17.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott

megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési

feltételek vonatkoznak.

18. Alkalmazandó jog

18.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő

jogszabályok rendelkezési irányadók:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye

alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés

egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394

rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.

26.) Korm. rendelet,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom

szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes

szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

- és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)

NGM rendeletre.

19. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

19.1. Panasz

19.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a

Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő

forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,

telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Pattern Hungary Kft.

Cím: 6500 Baja, Keszeg u. 17.

E-mail: webshop@patternclean.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.

Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint

az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban

megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz

azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati

példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,

telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli

válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi

azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az

elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Felhasználó neve, lakcíme,

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok,

dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli

panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi

azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig

köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a

Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető

testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az

illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési

címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita

rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a

Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

19.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi

szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés

megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is

kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor

ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és

iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületek

elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet

jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1 488 2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó

határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti

Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult

eljárni.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták

bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,

ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót

megillető jogokról és kötelezettségekről.

19.2. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás

kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb

költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye

vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti

Pesti Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert.

19.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,

szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság

alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik

panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal

kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési

testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további

információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

19.2.2. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,

alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok

alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei

kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes

kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi

hatósághoz is:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.

Telefon: +36 76 795 710

E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu

Webhely: http://bkmkh.hu/kozlekedesi_muszaki_engedelyezesi_es

19.3. Felügyelet

19.3.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási

száma és a hatóság megnevezése:

13130/2020 számon Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője - kereskedelmi

hatóságként

19.3.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit

bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2022.04.30.

                                                                                               Pattern Hungary Kft


Close